Liczysz się dla nas

151 lat banku
1867 - 2018

1.

Nazwa produktu:

karta kredytowa - w ramach produktu wydawane są trzy typy kart kredytowych:

MasterCard, Visa, MasterCard Gold

2.

Klient:

1) osoby fizyczne – konsumenci,

2) status dewizowy – rezydent.

3.

Przeznaczenie:

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych klienta.

4.

Waluta:

PLN.

5.

Warunki otrzymania:

1) klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) klient posiada zdolność kredytową.

6.

Maksymalna wysokość:

20 000,00 zł (Visa, MasterCard),

80 000,00 zł (MasterCard Gold).

(w zaokrągleniu do 100 zł)

Kwota kredytu nie może przekraczać 3-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych limitów w karcie posiadanych przez klienta w Banku).

7.

Minimalna wysokość:

1 000,00 zł (Visa, MasterCard),

5 000,00 zł (MasterCard Gold).

(w zaokrągleniu do 100 zł)

8.

Limit kredytowy

Kredyt udzielony jest w postaci limitu kredytowego do wykorzystania przy użyciu karty poprzez wielokrotne zadłużanie się i spłatę w ramach przyznanego limitu. W przypadku kilku kart wydanych do jednego rachunku, funkcjonują one w ramach jednego limitu kredytowego.

9.

Limity dzienne

1) standardowe limity dzienne zostały określone w regulaminie funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych :

a) w zakresie wypłat gotówki – 2.000,00 zł (Visa, MasterCard) lub 5.000,00 zł (MasterCard Gold) (zaokrąglenie do 100,00 zł)

b) w zakresie operacji bezgotówkowych – maksymalnie do kwoty przyznanego limitu; w ramach limitu bezgotówkowego funkcjonują transakcje MOTO i internetowe, wysokość każdego z tych limitów nie może przekraczać wysokości limitu operacji bezgotówkowych (zaokrąglenie do 100 zł).

2) istnieje możliwość ustalenia dla każdej karty wydanej do rachunku karty, indywidualnie określonych limitów operacji wypłat gotówki i operacji bezgotówkowych, które mogą być wyższe/niższe od standardowych obowiązujących w Banku.

3) karty wydane do jednego rachunku mogą mieć różne limity dzienne.

Powyższe limity klient indywidualnie określa we wniosku kredytowym.

10.

Maksymalny okres kredytowania:

48 miesięcy (okres ważności karty), z możliwością automatycznego wznowienia karty na kolejne 48 miesięcy.

11.

Termin wymagalności:

22, a dla karty MasterCard Gold 24 dzień po dniu rozliczeniowym. Dzień rozliczeniowy określany jest dla karty głównej przez klienta na wniosku. Dostępne dni to 1/7/14/21 dzień miesiąca.

12.

Formy zabezpieczenia:

Prawne formy zabezpieczenia kredytu:

1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

2) pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy.

13.

Oprocentowanie:

Oprocentowanie limitu kredytowego w karcie kredytowej ustalane jest zgodnie z uchwałą Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu

14.

Częstotliwość obliczania odsetek:

Odsetki są naliczane i płatne w miesięcznych cyklach rozliczeniowych.

W dniu rozliczeniowym (1/7/14/21) Bank nalicza odsetki:

1) dla transakcji gotówkowych - od daty waluty obciążenia do dnia poprzedzającego datę waluty uznania powodującego spłatę wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego,

2) dla transakcji bezgotówkowych – od kwoty niespłaconej z tytułu dokonanych transakcji bezgotówkowych, od daty waluty obciążenia do dnia poprzedzającego datę waluty uznania, powodującego spłatę wykorzystanego w ten sposób limitu kredytowego, o ile do dnia spłaty określonego w poprzednim zestawieniu operacji kredytobiorca nie dokonał spłaty całości zadłużenia.

15.

Forma i sposób wypłaty kredytu:

Możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie poprzez dokonanie kartą transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych do wysokości przyznanego
(a niewykorzystanego) limitu kredytowego

16.

Forma i sposób spłaty kapitału:

w dniu spłaty, na ostatni dzień trwania umowy z zastrzeżeniem obowiązku spłaty kwoty minimalnej (BNM) w 22, a w przypadku karty MasterCard Goldw 24 dniu
od dnia rozliczeniowego,

1) w przypadku automatycznego wznowienia karty, do dnia upływu okresu wznowienia, spłata nie jest wymagana,

2) spłata kapitału następuje w formie wpłaty/przelewu na rachunek karty/spłaty karty

17.

Forma i sposób spłaty odsetek:

spłata odsetek następuje w terminie do 22 dni a w przypadku karty MasterCard Goldw 24 po dniu generowania zestawienia operacji (w przypadku naliczenia odsetek)

18.

Minimalna kwota do zapłaty:

Zgodnie z informacją przekazaną na wyciągu.

minimalna kwota do zapłaty (BNM) stanowi kwotę wskazaną w zestawieniu transakcji,
wg stanu na koniec danego cyklu rozliczeniowego, którą kredytobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek karty, w wyznaczonym terminie spłaty, obejmującą:

1) 5% kwoty końcowego salda zadłużenia, pomniejszonego o kwotę naliczonych odsetek, zaległych prowizji i opłat, kwotę przekroczenia limitu kredytowego
oraz kwotę niespłaconych należności BNM z poprzednich okresów rozliczeniowych,

2) naliczone odsetki, zaległe prowizje i opłaty, kwotę przekroczenia limitu kredytowego oraz niespłacone należności BNM z poprzednich okresów rozliczeniowych,

jednakże nie mniejszą, aniżeli kwota określona w taryfie.

19.

Kolejność zaksięgowania wpływających spłat:

1) prowizje, opłaty

2) odsetki od zadłużenia przeterminowanego,

3) odsetki zaległe,

4) kapitał zaległy,

5) odsetki bieżące naliczane do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę zadłużenia,

6) kapitał bieżący, w pierwszej kolejności dokonane transakcje gotówkowe,
a następnie bezgotówkowe.

20.

Skutki wcześniejszej spłaty:

1) kredytobiorca uprawniony jest do rezygnacji z karty i całkowitej spłaty kredytu w każdym czasie,

2) za wcześniejszą spłatę opłata nie jest pobierana.

3) wcześniejsza spłata części przyznanego limitu (zmniejszenie kwoty przyznanego limitu) następuje na wniosek klienta na podstawie zawartego aneksu.

Każda spłata powoduje zmniejszenie kwoty zadłużenia i podwyższenie dostępnych środków na karcie

21.

Skutki opóźnienia w spłacie:

1) niespłacony w terminie wymagalności (22 a w przypadku karty MasterCard Gold w 24 dni po dniu rozliczeniowym) wykorzystany limit kredytu lub minimalna kwota do spłaty lub odsetki i inne należności stają się zadłużeniem przeterminowanym,

2) od kwoty zadłużenia przeterminowanego nalicza się i pobiera odsetki według stopy dla kredytów przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej wymagalności określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

W przypadku dwukrotnego braku dokonania spłaty minimalnej kwot do zapłaty
w terminie wynikającym z umowy Bank:

1) wzywa kredytobiorcę do spłaty zadłużenia w terminie określonym w wezwaniu pod rygorem wypowiedzenia umowy;

2) ma prawo wypowiedzieć umowę ‑ w przypadku braku spłaty zadłużenia we wskazanym w wezwaniu terminie doradca klienta w następnym dniu po upływie okresu wypowiedzenia umowy, zastrzega wszystkie ważne karty wydane w ramach umowy

22.

Wykorzystanie spłaconej kwoty kapitału:

Każda spłata całości lub wykorzystanej części limitu kredytowego powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania (w przypadku dokonania nadpłaty – dostępne środki podwyższane są o kwotę nadpłaty).

23.

Ponowne wykorzystanie kredytu

Kredyt przyznawany jest na okres ważności karty - automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejny okres ważności karty następuje pod warunkiem, iż kredytobiorca:

1) nie złoży rezygnacji ze wznawiania karty w terminie 45 dni przed upływem terminu ważności karty oraz

2) terminowo wywiązuje się z postanowień umownych w zakresie spłaty minimalnej kwoty spłaty – 2-krotny brak spłaty minimalnej kwoty do zapłaty w terminie określonym przez Bank powoduje, iż Bank może podjąć decyzję o niewznawianiu karty),

3) nie figuruje w Biurze Informacji Kredytowej i bazach wewnętrznych Banku, jako klient niewywiązujący się ze swoich zobowiązań za okres ostatnich 12 miesięcy.

24.

Prowizje i opłaty:

zgodnie z wysokością prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobierane przez Bank Spółdzelczy w Inowrocławiu.

25.

Warunki wypowiedzenia umowy:

Bank może wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w umowie i regulaminie

26.

Termin wypowiedzenia:

2 miesiące, w przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta – 30 dni.

27.

Powiązania z innymi produktami:

ROR, pakiet ubezpieczeniowy

28.

Rozwiązania szczegółowe:

1) udokumentowanie dochodów zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami weryfikacji dokumentów potwierdzających dochody oraz źródło dochodów klientów indywidualnych,

2) do rachunku karty jest wydawana jest jedna karta główna, kredytobiorca może złożyć wniosek o wydanie karty dodatkowej dla osoby, która będzie użytkownikiem karty (możliwość wydania maksymalnie 3 kart dodatkowych),

3) w przypadku wznowienia karty limit kredytowy ulega odnowieniu, a termin ostatecznej spłaty powstałego zadłużenia ulega przedłużeniu z uwzględnieniem okresu ważności wznawianej karty.

Kwota przyznanego limitu kredytowego może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy po:

1) przedłożeniu przez kredytobiorcę wymaganych dokumentów,

2) przeprowadzeniu przez Bank analizy kredytowej,

3) posiadaniu przez kredytobiorcę zdolności kredytowej.

Przyznanie podwyższonego limitu kredytowego wymaga podpisania aneksu z kredytobiorcą.

Kredytobiorca w trakcie trwania umowy może wystąpić z wnioskiem o obniżenie kwoty przyznanego limitu kredytowego – Bank obniża przyznany limit i podpisuje aneks z kredytobiorcą.

29.

Ubezpieczenie kart:

Przed złożeniem wniosku o wydanie karty kredytowej MasterCard Gold, kredytobiorca zostaje poinformowany o bezpłatnych ubezpieczeniach, które otrzymuje wraz z kartą. Przekazanie powyższych informacji kredytobiorca potwierdza na formularzu wniosku o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej.

Zakres ubezpieczenia określony jest w szczegółowych warunkach ubezpieczenia.

30.

inne czynności i druki związane z obsługą kart.

 1. zastrzeżenie karty
 2. zamówienie duplikatu karty/numeru PIN/zmiany limitów dziennych
 3. przyjęcie oświadczeń w zakresie CRS
 1. Sposób postępowania oraz wzory druków zawarte są w obowiązującej
  ,,Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych’’
  Informacje dodatkowe:
  wnioski akceptuje kredytobiorca, przy czym zastrzeżenie karty, zmiany danych użytkownika i rezygnacja z karty mogą być również składane przez użytkownika karty,
 2. w przypadku zamawiania karty w miejsce karty zastrzeżonej, kredytobiorca składa wniosek o wydanie karty; Bank zamawia kartę z tą samą datą ważności jak karta zastrzeżona (replacement) z zastrzeżeniem, iż w tym przypadku nie ma obowiązku przeprowadzania ponownej analizy zdolności kredytowej,
 3. wnioski, o których mowa powyżej wymagają wprowadzenia do systemu kartowego z wyjątkiem wniosku dotyczącego zastrzeżenia karty,
 4. Oświadczenie CRS dla klienta indywidualnego.

Kod BIC/SWIFT Banku Zrzeszającego:
GBWCPLPP

placowki

  

Rodo

Rodo

Informacja o ochronie danych osobowych
Planet Plus

Planet Plus

Zarejestruj się i zbieraj Cashback za wszystkie Twoje zakupy
Portfel SGB

Portfel SGB

Sprawdź środki dostepne dla karty płatniczej wydanej w ramach SGB

Nasi partnerzy

 • BFG
 • IPS SGB
 • Concordia
 • Western Union
 • TFPK
 • Teraz Polska
 • Ekspert Kujawy